Banner2
Banner3
banner2
Banner 5

Các hoạt động điển hình của học viên các khóa

1. GIAO LƯU CỦA 3 KHÓA 22, 23 và khóa học ISPS TẠI CHI NÊ - HÒA BÌNH NĂM 2016

.

II. Hình ảnh hoạt động của học viên năm 2017

 

III. Hình ảnh hoạt động của học viên năm 2018-2019

 

 

EcoCity Premia