Banner2
Banner3
banner2
Banner 5

Chương trình MDE đào tạo  theo hình thức tập trung toàn phần tại Việt Nam, các môn học được giảng dạy theo tín chỉ, loại hình đào tạo chính quy.  Toàn bộ chương trình được thực hiện chính thức trong 02 (hai) năm, gồm 4 học kỳ.

  • Giai đoan 1: Giai đoạn này được thực hiện trong 1,5 năm. Tổng số môn trong giai đoạn 1 là 12 môn học chia làm 3 kỳ.
  • Giai đoan 2: Viết luận văn. Giai đoạn này được thực hiện trong 0,5 năm còn lại

 

Chương trình Thạc sĩ Kinh tế Ứng dụng (Master of Science in Applied Economics – MAE) được thiết kế để cung cấp cho học viên

3 khối kiến thức, kỹ năng chính và 1 dự án nghiên cứu (luận văn):

KHỐI KIẾN THỨC – KỸ NĂNG

Kinh tế học ứng dụng và Phân tích – Xử lý dữ liệu

Phân tích sự vận hành của nền kinh tế, cơ chế các công ty ra quyết định sản xuất kinh doanh, phân tích hành vi người tiêu dùng và hộ gia đình, cơ chế thương mại trước các thách thức cạnh tranh toàn cầu và biến đổi khí hậu. Kỹ năng thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu sử dụng các công cụ thống kê, kinh tế lượng và khoa học dữ liệu; kỹ năng viết tiếng Anh học thuật và tư duy phản biện; phương pháp tiếp cận vấn đề hệ thống.

Khối kiến thức này được thực hiện ở học kỳ I và học kỳ II, bao gồm các môn học tiền đề quan trọng cho phân tích chính sách, bao gồm các môn học Tiếng Anh, Toán và Thống kê cơ bản trong kinh tế và Kinh tế học và các môn học cơ sở cho việc áp dụng kĩ thuật kinh tế lượng vào phân tích kinh tế. Kỳ này sẽ dành phần lớn thời gian để học và thực hành cách xây dựng nghiên cứu và đi sâu hơn vào việc xây dựng phân tích định lượng qua môn học Phương pháp nghiên cứu và phân tích định lượng. Môn học sẽ giúp học viên chuẩn bị cho việc làm nghiên cứu và viết luận thạc sỹ vào kỳ thứ 4. Sau môn học này học viên sẽ được học sâu hơn về Kinh tế lượng ứng dụng cho kinh tế

Bao gồm các môn học sau:


Tài chính Ứng dụng và Phân tích phát triển

Kiến thức Tài chính ứng dụng và Phân tích phát triển được thực hiện ở học kỳ III. Học viên sẽ vượt ra ngoài các môn học mang tính nền tảng và nòng cốt để chuyển sang học chuyên sâu về một trong hai nhóm tổ hợp. Học viên từng khóa sẽ học theo đa số chọn lựa.

1/ Tổ hợp các môn học về tài chính ứng dụng : Phân tích quyết định tài chính trong doanh nghiệp, luồng chu chuyển vốn quốc tế, cơ chế vận hành các định chế tài chính và thị trường tài chính.
2/ Tổ hợp các môn học phân tích phát triển. Nghiên cứu chính sách phát triển của các lĩnh vực kinh tế.

Kì học số bốn học viên sẽ tham dự các buổi hội thảo/nghiên cứu chính sách phát triển và hoàn thành luận văn thạc sỹ. Học kỳ này bao gồm seminar về khía cạnh cụ thể trong nghiên cứu phát triển với mục tiêu hỗ trợ học viên trong quá trình viết luận văn.

DỰ ÁN NGHIÊN CỨU (LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ) 

Thực hành phương pháp kết hợp dữ liệu vào hệ thống kiến thức kinh tế, tài chính nhằm đưa ra bằng chứng giúp xác định hướng giải quyết các vấn đề trong tổ chức hay nền kinh tế, hoặc đưa ra các dự báo về sự vận hành của nền kinh tế, về hành vi người sản xuất và người tiêu dùng.

Học viên có 2 hướng lựa chọn luận văn:

- LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU HƯỚNG HỌC THUẬT

- LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU HƯỚNG ỨNG DỤNG

EcoCity Premia