Banner2
Banner3
banner2
Banner 5

Khung chương trình đào tạo cao học KTPT Việt Nam – Hà Lan (Chương trình MDE) được chia thành 4 kỳ, học trong 2 năm.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ MDE

NĂM THỨ NHẤT

Kỳ 1:

Gồm 03 môn học (10 tín chỉ (t/c):

 1. Tiếng Anh (3 t/c)
 2. Toán và thống kê cơ bản trong kinh tế (3 t/c)
 3. Kinh tế học (4 t/c)

Kỳ 2:

Gồm 3 môn học (11 tín chỉ):

 1. Kinh tế Phát triển (3 t/c)
 2. Phương pháp nghiên cứu và phân tích định lượng (5t/c)
 3. Kinh tế lượng (3 t/c)

NĂM THỨ HAI

Kỳ 3:

Gồm 05 môn học/2 tổ hợp (10 tín chỉ):

 1. Tổ hợp 05  môn học kinh tế tài chính
 2. Tổ hợp 05 môn học chính sách và phát triển

Kỳ 4:

Seminar chính sách

Luận văn tốt nghiệp (12 t/c)

   1. Danh sách chi tiết các môn học

Môn hc/Subjects

Mã s

(Code)

Tín ch

(ECTS Credits)

Tng

(Total)

 1. Môn hc bt buc

(Compulsory subjects)

 

 

3

Tiếng Anh (English Academic Writing)

MDE01

3

 

 1. Môn hc cơ s

(Foundation subjects)

 

 

18

Toán và thống kê cơ bản trong kinh tế

(Basic Mathematics and Statistics for Economics)

MDE02

3

 

Kinh tế học (Economics)

MDE03

4

 

Phương pháp nghiên cứu và phân tích định lượng

(Research Methodology and Quantitative methods)

MDE04

5

 

Kinh tế Phát triển

(Development Economics)

MDE05

3

 

Kinh tế lượng

(Econometrics)

MDE06

3

 

 1. Môn hc t chn/chuyên sâu (Selective subjects)*

 

 

10

  1. T hp môn hc Kinh tế Tài chính

 

 

Tài chính Doanh nghiệp

(Corporate Finance)

MDE07

2

 

Tài chính công (Public Finance)

MDE08

2

 

Tài chính Quốc tế

(International Finance)

MDE09

 

2

 

Tiền tệ & Ngân hàng

(Money and Banking)

MDE10

 

2

 

Quy hoạch tài chính

(Financial Programming)

MDE11

2

 

  1. Tổ hợp môn học về Chính sách và Phát triển

 

 

Tổ chức ngành trong phát triển

(Industrial Organization in Development)

MDE12

2

 

Phân tích chi phí – lợi ích/hiệu quả trong chương trình phát triển (CBA/CEA)

(Cost – Benefit Analysis in the Development Program, CBA/CEA)

MDE13

2

 

Đánh giá tác động chương trình/chính sách phát triển

(Impact Evaluation in the Development Programs)

MDE14

2

 

Kinh tế môi trường trong phát triển (Enviromental Economics in development)

MDE15

2

 

Dân số và phát triển (Population and Development)

MDE16

2

 

 1. Lun văn (Thesis)

 

 

12

 1. Tng s (Total)

 

 

43

Trong đó:

DỰ ÁN NGHIÊN CỨU (LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ)

 Thực hành phương pháp kết hợp dữ liệu vào hệ thống kiến thức kinh tế, tài chính nhằm đưa ra bằng chứng giúp xác định hướng giải quyết các vấn đề trong tổ chức hay nền kinh tế, hoặc đưa ra các dự báo về sự vận hành của nền kinh tế, về hành vi người sản xuất và người tiêu dùng.

Học viên có 2 hướng lựa chọn luận văn:

LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU HƯỚNG HỌC THUẬN       LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU HƯỚNG ỨNG DỤNG

 

 

 

 

EcoCity Premia