Banner2
Banner3
banner2
Banner 5

Chương trình Thạc sỹ Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan chính thức hoạt động đào tạo năm 1994. Đây là chương trình liên kết đào giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU – Việt Nam) và Viện Khoa học Xã hội Quốc tế (ISS), thuộc Trường Đại học Tổng hợp  Erasmus Rotterdam (Hà Lan). Chương trình được thực hiện giảng dạy và học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh với sự tham gia của các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ nhiều kinh nghiệm của ISS và Việt Nam.

Từ năm 1994 đến 2002, Chương trình được thực hiện trong khuôn khổ tài trợ không hoàn lại từ Chính Phủ Hà Lan và Tổ chức Hợp tác Phát triển Hà Lan. Tiếp nối truyền thống của Chương trình MDE, Viện Chính sách Công và Quản lý – tiền thân là Dự án Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan được thành lập dựa trên Quyết định số 1717/QĐ-ĐHKTQD-TCCB ngày 11/11/2010 là đơn vị thực hiện chương trình từ năm 2010. Trải qua hơn 25 năm thành lập và phát triển, Chương trình MDE đã đạt được rất nhiều những dấu ấn quan trọng, tiếp tục mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

The Vietnam – Netherlands Master in Development Economics was established in 1994. This is the joint training program between the National Economics University (NEU – Vietnam) and the International Institute of Social Studies (ISS) of Erasmus University Rotterdam (the Netherlands). The program was conducted in English with the participation of faculty teaching seniors of NEU and the top experts of the ISS as well as other universities and research institutes.

From 1994 – 2002, The MDE was performed with the financial supports from Dutch Government. The continuation of traditional MDE, The Institute of Public Policy and Management which was founded by the President of NEU according to the Decision No. 1717/QD-DHKTQD-TCCB on 11 November 2010 becoming the implementing agency since 2010. During 20 years, MDE has achieved many important milestones in process of integration and development.

EcoCity Premia