Banner2
Banner3
banner2
Banner 5

Luận văn MDE22

Cập nhật: 9/10/2019 | 9:50:39 AM

Luận văn MDE22

Danh sách tên đề tài luận văn khóa 22 (MDE22)

  Đề tài
Tiếng Anh Tiếng Việt
1 Impact of expanded program for immunization on morbidity and model of disease of Vietnam children from 2010 - 2014 Tác động của chương trình tiêm chủng mở rộng đến tỷ lệ bệnh tật và mô hình sức khỏe của trẻ em Việt Nam từ năm 2010 -2014
2 The factors affecting the choice of preschool Phân tích các nhân tố tác động đến việc lựa chọn trường mầm non 
3 Time preferences and affordability for public service in the university: Evidence from National academy of education management Mức độ ưu tiên thời gian và khả năng chi trả dịch vụ công trong trường đại học: Dẫn chứng từ Học viên Quản lý giáo dục 
4 Impact of Capital Structure and other factors on firm performance of listed construction companies in Vietnam  Tác động của cấu trúc vốn đến khả năng sinh lời của các công ty niêm yết ngành xây dựng ở Việt Nam.
5 Identifying factors influencing access to credit of SMEs in Vietnam Các nhân tố tác động đến việc tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
6 The impact of ownership structure on acquirers' return: Evidence from Vietnam Ảnh hưởng của cấu trúc đối với hiệu quả của các doanh nghiệp đi thâu tóm và sáp nhập: Bằng chứng thực nghiệm từ Việt Nam 
7 The impact of capital structure on SME's financial performance in Vietnam  Vai trò cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
8 The effects of Viet Nam trade liberalization on Urban Poverty Những ảnh hưởng của tự do hóa thương mại Việt Nam đối với đói nghèo đô thị 
9 Growth, urbanization and Poverty reduction in Vietnam Tăng trưởng, đô thị hóa và giảm nghèo ở Việt Nam 
10 The relationship between private investment growth and public investment in the process of industrialization and modernization in Vietnam Mối quan hệ giữa tăng trưởng đầu tư tư nhân và đầu tư nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt Nam
11 Human resource development in project management unit for traffic infrastructure maintenance - Department of traffic and transportation, Hanoi  Phát triển nguồn nhân lực tại Ban quản lý dự án duy tu hạ tầng giao thông - Sở Giao thông vận tải Hà Nội 
12 Housing development for low-income people in Hanoi area Phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại thành phố Hà Nội 
13 How birth order can effect on career choices and income in Vietnam Sự ảnh hưởng của thứ tự sinh trong gia đình tới lựa chọn nghề nghiệp và thu nhập cá nhân ở Việt Nam 
14 Socio-economic determinants of social health insurance participation of the working-age people in Vietnam Các yếu tố kinh tế - xã hội tác động tới việc tham gia bảo hiểm y tế của dân số trong tuổi lao động ở Việt Nam. 
15 Elderly patients ‘s satisfaction with health service in Vietnam Sự hài lòng của người bệnh cao tuổi đối với dịch vụ y tế Việt Nam
16 The influence of female leader on bank performance the case study of Vietnam banking sector Lãnh đạo nữ đối với hoạt động của Ngân hàng: trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam
17 Quality of Life of the Vietnamese Older People in Perspective of Pension Receipt Chất lượng cuộc sống của người cao tuổi Việt Nam dưới khía cạnh hưởng hưu trí
18 The situation and effects of Foreign Direct Investment on Vietnamese Economy in recent years Diễn biến và ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài tác động vào nền kinh tế Việt Nam những năm gần đây. 
19 Informality and youth employment: Evidence from a national survey in Vietnam  Tính không chính thức và lao động trẻ: Bằng chứng từ một cuộc điều tra cấp quốc gia ở Việt Nam 
20 Labor market outcomes of migrant workers: Evidence from a national survey in Vietnam Kết quả trên thị trường lao động của lao động nhập cư: Bằng chứng từ một cuộc khảo sát cấp quốc giả ở Việt Nam
21 Determinants of Capital Adequacy Ratio in Joint Stock Commercial Banks in Vietnam Các yếu tố ảnh hưởng tới hệ số an toàn vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam 
22 Factors affecting The Capital Structure of Listed Companies in Vietnam's Stock Market  Các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu vốn của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 
23 Sustainable development of Industrial Zones: A case study of Industrial Zones in Hung Yen province Phát triển bền vững các khu công nghiệp: Nghiên cứu điển hình tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
24 Regression-based decomposition of income equality and wage inequality in Vietnam Phân tách bất bình đẳng thu nhập và bất bình đẳng tiền lương tại Việt Nam dựa vào hồi quy.

(Nguồn: mde.neu.edu.vn)

EcoCity Premia