Banner2
Banner3
banner2
Banner 5

Luận văn MDE23

Cập nhật: 10/10/2019 | 11:25:35 AM

Luận văn MDE23

Danh sách tên đề tài Luận văn khóa 23 (MDE23)

Tiếng Anh Tiếng Việt
Citizen participation in poverty reduction Programs in the Northwest mountainous provinces Nghiên cứu sự tham gia của người dân trong các Chương trình giảm nghèo ở các tỉnh miền núi phía Bắc
Gender equality in ethnic minority family work in the Northern mountainous region Bình đẳng giới trong lao động gia đình dân tộc thiểu số Miền núi phía Bắc Việt Nam
Estimating the rate of return to education in Viet Nam Đánh giá lợi tức giáo dục ở Việt Nam
Determinants of wages paid for part-time employees in the service sectors in Vietnam Nghiên cứu các yếu tố tác động đến tiền lương làm ngoài giờ của lao động trong khu vực dịch vụ ở Việt Nam 
The impact of the number of children on household and poverty: Evidence from Vietnam Ảnh hưởng của số trẻ em đến hộ gia đình và nghèo tại Việt Nam
Impact of minimum wage on income distribution and poverty in Viet Nam Ảnh hưởng của lương tối thiểu đến sự phân bổ thu nhập và nghèo ở Việt Nam
Dynamics of comparative advantage pattern: The case of Vietnam Tính động trong xu hướng lợi thế so sánh: Nghiên cứu trường hợp của Việt Nam
Credit risk management in commercial banks: a case study of Vietnam joint stock commercial bank for industry and trade Quản lý rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại: trường hợp nghiên cứu tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
Assessment and completion of necessary conditions to develop Energy Service Company model (ESCO) in Vietnam: Lessons learned from successful cases in Asian countries. Đánh giá và hoàn thiện các điều kiện phát triển mô hình công ty Dịch vụ năng lượng tại Việt Nam: Bài học từ các nước châu Á
Gender inequality in education in the Northern Midland and mountainous area Bất bình đẳng giới trong giáo dục tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc
The impacts of domestic remittances on Vietnamese older people’s economic lives in rural region Ảnh hưởng của kiều hối trong nước đối với đời sống kinh tế của người cao tuổi ở nông thôn Việt Nam 
Factors affecting export of agricultural products of Vietnam Các yếu tố tác động đến xuất khẩu một số nông sản của Việt Nam
Evaluate the impact of credit to individual income in Vietnam in the period 1992-2016  Đánh giá tác động của tín dụng đối với thu nhập cá nhân ở Việt Nam giai đoạn 1992-2016
Factors affecting VND interest rate, policy implications for LienVietPostBank Các yếu tố tác động tới lãi suất tiền đồng: Hàm ý chính sách cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPB)
Effect of Population - Labor on Employment in Vietnam in the period 2005 -2015. The situation and solutions. Ảnh hưởng của Dân số - Lao động tới giải quyết việc làm tại Việt Nam giai đoạn 2005 – 2015. Thực trạng và giải pháp
The Relationship between Population and Economic Development in Vietnam in the period 2005 - 2015. The situation and solutions Mối quan hệ giữa Dân số và Phát triển kinh tế tại Việt Nam giai đoạn 2005 – 2015. Thực trạng và giải pháp
The effect of finance liberalization on economics growth in Vietnam Ảnh hưởng của tự do hóa tài chính đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Credit constraints on small and medium enterprises in Ha Noi Các rào cản tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội
Youth education and unemployment in Viet Nam Giáo dục và tình trạng thất nghiệp của thanh niên ở Việt Nam
The impact of foreign in the period direct investment on scocio-economic development of Viet Nam 2002 - 2017 Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài lên phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam giai đoạn 2002 - 2017 
Analyzing the determinants of Vietnam export flows: Application of gravity model aprroach Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam: Ứng dụng mô hình hấp dẫn
Income inequality in Viet Nam Bất bình đẳng trong thu nhập ở Việt Nam
Urbanization and rural poverty in Viet Nam from 2002 - 2014 Đô thị hóa và tình trạng nghèo ở nông thôn Việt Nam giai đoạn 2002 - 2014
Forecast based financing approach in disaster management, a case for Vietnam Mô hình hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo trong công tác phòng chống thiên tai, áp dụng tại Việt Nam
Migration effects on labor market in Hanoi Ảnh hưởng của di cư đến thị trường lao động Hà Nội
Health status and healthcare access among rural older people in Vietnam Tình trạng sức khỏe và tiếp cận chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi ở nông thôn Việt Nam  
Exploring the factors influencing
well-being of the Vietnamese older people
Phân tích các yếu tố tác động đến phúc lợi của người cao tuổi ở Việt Nam 
Access of rural older people to healthcare and health insurance in Vietnam: Current situation and Policy recommendations Sự tiếp cận của người cao tuổi ở nông thôn đối với chăm sóc sức khoẻ và Bảo hiểm y tế tại Việt Nam: Hiện trạng và chính sách khuyến nghị
Poverty, wealth inequality and health among older people in rural Vietnam Nghèo, bất công bằng về tài sản và sức khỏe của người cao tuổi ở nông thôn Việt Nam
Impact of population aging on economic growth: The case of Viet Nam Tác động của dân số già hóa tới tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu trường hợp Việt Nam
An analysis on the well-being
of living-alone Vietnamese older people 
Phân tích về vấn đề phúc lợi của người cao tuổi sống một mình ở Việt Nam
Impact of imports and exports with China on vietnam's economic growth Ảnh hưởng của xuất nhập khẩu với thị trường Trung Quốc đối với phát triển kinh tế Việt Nam 
Applying Servqual Model for Analyzing Deposit Service Quality at BIDV - Hai Ba Trung Branch Ứng dụng phương pháp Servqual để đo lường chất lượng dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng BIDV - chi nhánh Hai Bà Trưng
Management of Persistent Organic Pollutants (POPs): The case of PCB in Vietnam Quản lý các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POPs): Trường hợp PCB ở Việt Nam
Improve the quality of vocational and training to meet the requirements of the labor market in the context of integration. Cải thiện chất lượng đào tạo nghề nghiệp  đáp ứng các yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập
Minimum wage and poverty in a developing country: Simulation from Viet Nam Household Survey Lương tối thiểu và tình trạng nghèo ở một nước đang phát triển: Mô phỏng từ bộ dữ liệu điều tra mức sống hộ nghèo Việt Nam
Utilization and satisfaction with healthcare services of people in Viet Nam: A social health insurance perpective. Sử dụng và sự hài lòng với dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân Việt Nam : Nhìn từ góc độ bảo hiểm y tế 
Assess the economical impact of spectrum allocation for mobile telecommunications in Vietnam Đánh giá tác động kinh tế của việc phân chia phổ tần cho thông tin di động tại Việt Nam.
The impact of education on the national economy  Tác động của giáo dục đến nền kinh tế quốc dân

Tin tức khác

EcoCity Premia