Banner2
Banner3
banner2
Banner 5

Luận văn MDE24

Cập nhật: 17/6/2020 | 2:44:33 PM

Luận văn MDE24

TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT
The development of Industrial clusters in Nam Dinh province. Phát triển cụm công nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định
The employment Status of the elderly and the current policy issues in Vietnam Thực trạng việc làm của người cao tuổi và các vấn đề chính sách ở Việt Nam hiện nay
Who is uncovered by social insurance in Vietnam? Determinants and characteristics Ai là những người không tham gia bảo hiểm xã hội Việt Nam? Đặc điểm của họ và những yếu tố quyết định.
The role of social health insurance in healthcare for the Vietnamese older people Vai trò của bảo hiểm y tế trong chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi Việt Nam
Factors affecting the happiness of Vietnamese people  Các nhân tố ảnh hưởng đến hạnh phúc của người Việt Nam
The impact of gender inequality on development in Vietnam  Tác động của bất bình đẳng giới tới phát triển ở Việt Nam
The impact of corporate income tax on enterprises in Vietnam: Approach from survey data of Vietnam enterprises Tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp tới doanh nghiệp ở Việt Nam: Tiếp cận từ số liệu điều tra doanh nghiệp
Administrative barriers toward FDI in some ASEAN countries and policy implication for Vietnam Rào cản pháp lý đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các nước ASEAN và bài học kinh nghiệm dành cho Việt Nam
Energy Policy towards Low-carbon Economy in Vietnam Chính sách năng lượng hướng tới nền kinh tế các bon thấp ở Việt Nam
Assessment of the Impact of Trade Openness on
Economic Growth of Vietnam in the period of 2009-2018
Đánh giá tác động của mở cửa thương mại đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2009-2018
Credit access and household welfare of ethnic minority people in Viet Nam: the case of highland and Northern Mountainous Regions Vấn đề tín dụng và chất lượng cuộc sống người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên và khu vực miền núi phía Bắc.
Research and propose some solutions to improve the competitiveness of Garment Joint Stock Company X-19 Ministry of Defense Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần may X-19 Bộ Quốc phòng
Improve work motivation of air traffic controllers at the VietNam Air Traffic Management Corporation Cải thiện động lực làm việc của các Kiểm soát viên không lưu tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.
Sustainable development in opencast coal mining industry of Vietnam Coal and Mineral Industries Corporation Phát triển bền vững ngành khai thác than lộ thiên của Tập đoan công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam.
Rate of return for higher education in Viet Nam : Adiscipline based comparative analysis  Nghiên cứu tỷ suất lợi nhuận đầu tư cho giáo dục đại học ở Việt Nam: So sánh theo ngành học
The impact of public spending on economic growth in the Red River Delta in Vietnam Tác động của chi tiêu công đối với tăng trưởng kinh tế ở đồng bằng sông Hồng, Việt Nam
How to manage corporate governance in real estate business Phương Pháp điều hành quản trị doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản
How does ownership structure effects firm performance in Vietnam. Ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu tới kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam.
Solutions for human resources development in small and medium enterprises in Hanoi Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hà Nội
Analysis of factors influencing household expenditure in Vietnam. Nhân tố ảnh hưởng tới chi tiêu của Hộ gia đình tại Việt Nam.
Factors influencing to household health expenditure in Vietnam in 2016 Các yếu tố ảnh hưởng đến chi y tế hộ gia đình tại Việt Nam năm 2016
Impact of FDI on Sustainable Economic Development of Viet Nam Nghiên cứu ảnh hưởng của FDI tới các mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam
Endogenous growth and its determinants in provinces in Vietnam Tăng trưởng nội sinh và các yếu tố xác định của nó ở các tỉnh/thành phố của Việt Nam
An evaluation of the effectiveness of national management with respect to investing and developing projects in Phu Tho province Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Challenges and solutions for online training in Vietnam in the context of promoting digital education. Thách thức và giải pháp đối với đào tạo trực tuyến tại Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh giáo giục thông qua kỹ thuật số
An analysis of ethnic household welfare in Viet Nam Nghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư tại các dân tộc thiểu số Việt Nam
An assessment of the inclusiveness of the economic growth model in Vietnam since 2010 Đánh giá về tính toàn diện của mô hình tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam kể từ năm 2010
The influence of forein contractor tax to bonded activities in Viet Nam Ảnh hưởng của thuế nhà thầu tới hoạt động kinh doanh ngoại quan tại Việt Nam
Study on rural urban inequality in Viet Nam Nghiên cứu bất bình đẳng giữa nông thôn thành thị tại Việt Nam
Impacts of income on expenditures on education of rural households Ảnh hưởng của thu nhập đến chi tiêu cho giáo dục của các hộ gia đình tại khu vực nông thôn
Determinants of career choices of full time students at Hanoi Mechanical and Electrical College Các yếu tố ảnh hưởng tới sự lựa chọn ngành nghề của sinh viên hệ cao đẳng chính quy tại trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội
Impact of Research & Development (R&D) on Small and Medium-sized Manufacturing Enterprises' Technical Efficiency in Vietnam Sự tác động của Nghiên cứu và phát triển tới hiệu quả kỹ thuật trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành sản xuất tại Việt Nam

 

Tin tức khác

EcoCity Premia